SWEDISH ENVIRONMENTAI. PROTECTION AGENCY

BESLUT 2000-10-20 Dnr 411-5270-00 Nf

Anders Bjärvall xxxxxxxx xxxxxxxx

Tel 08 - 698 13 66 870 10 xxxxxx xxxxxxxx

anders.bjarvall@environ.se

Tillstånd till skyddsjakt på säl

Du har muntligt ansökt om tillstånd att få skjuta gråsäl eftersom arten på kort tid gjort omfattande skada på din fiskuppfödning. Gråsäl har varit inne i odlingarna och även på något sätt utifrån lyckats "trycka" ut stora mängder fisk. Försök att skrämma bort säl både med knallskott och sälskrämma har varit verkningslösa.

Naturvårdsverket kan med stöd av 27 § jaktförordningen ge tillstånd till jakt efter bl.a. säl för att förhindra skador. Enligt 23 a § får det emellertid inte finnas någon annan lämplig lösning och artens bevarandestatus får inte heller försvåras. Om dessa förutsättningar är uppfyllda får verket ge tillstånd till jakt exempelvis för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske eller annan egendom.

Verket anser att ovanstående förutsättningar är uppfyllda och beslutar därför med stöd av 27 § jaktförordningen att du får skjuta eller låta skjuta en gråsäl. Det får göras i eller i omedelbar anslutning till din anläggning och i övrigt på de villkor som jaktlagstiftningen föreskriver.

Med stöd av 27, 33 och 38 § jaktförordningen beslutar verket vidare att sälen, om den skjuts, skall tillfalla staten och överlämnas till Riksmuseet.

Angående överklagande, se bilaga.

För Naturvårdsverket Lisa Sennerby-Forsse Kopia till:

Naturhistoriska riksmuseet

Polisen, Box 143, XXXXX XXXXX U-Ps

Gd-pärm, Nf

Anders Bjärvall